Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via www.PieKa.nl gelden de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van PieKa en op alle met PieKa aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of via mail is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk of via email door PieKa is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk of via email is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PieKa in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 PieKa behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van PieKa en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 PieKa is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van PieKa zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Er mag maar 1 kortingsbon of cadeaubon per bestelling in gevuld worden.

2.3 PieKa behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en PieKa komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de Klant is verzonden. De elektronische bestanden van PieKa gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. PieKa garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1 Alle door PieKa vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld, bij verzendinformatie. Ten aanzien van bepaalde landen en betalingsmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Er is gratis verzending van de standaard brievenbus post in Nederland boven de 7.50 Euro en in Europa boven de 15.00.

3.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De kosten zullen voor rekening van de klant zijn. Als de klant de bestelling aangetekend wil laten versturen moet de klant hierover een mail sturen naar info@PieKa.nl ovv het ordernr.

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding en zolang de voorraad strekt.

3.5 PieKa kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 Bij bestellingen wordt altijd vooraf betaald en kan op de volgende manieren worden betaald:

Betaling vooraf op onze bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra service over op rekening nummer NL43 RABO 0109 1180 73 Rabobank Zundert tnv PieKa.

Via PayPal; Ons PayPal adres is Paypal@PieKa.nl.

Of via iDeal, Sofort of Belfius.

3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4: Levering

4.1 Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel na ontvangst van de betaling en voor de volgende brievenbuslichting van 17.00 uur.

De genoemde levertijden zijn indicatief. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien de gestelde levertijd niet haalbaar is wordt de Klant hier tijdig van op de hoogte gesteld en wordt de mogelijkheid geboden de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde gelden worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Bij al onze producten staat de voorraad, u kunt niet meer bestellen dan de voorraad telt. De producten zonder voorraad zijn niet zichtbaar op de site.

4.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.5 PieKa kan besluiten een order aangetekend te verzenden in plaats van standaard brievenbuspost. Een wijziging in verzendmethode zal de dag van verzending worden aangegeven aan de Klant. De kosten van de aangetekende verzending zijn voor rekening van PieKa.

Artikel 5: Eigendom

5.1 De eigendom van de producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan PieKa verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door PieKa aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. PieKa biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten zal de op dat moment geldende PostNL tarief zijn. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan PieKa zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dien je PieKa daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via email kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PieKa de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan PieKa te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt PieKa zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan PieKa betaalde.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid

7.1 PieKa geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van PieKa.

7.2 PieKa is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van PieKa. PieKa is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien PieKa, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat PieKa op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. PieKa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht is PieKa niet gehouden om haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijf storingen, energie storingen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij PieKa, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PieKa, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door PieKa vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site

het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 PieKa neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 PieKa verstrekt geen klantgegevens aan derden.

10.4 PieKa heeft het recht om foto's en teksten van het forum te gebruiken voor promotie doeleinden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Diversen

12.1 PieKa is gevestigd te Zundert, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08177812. Het BTW-identificatienummer is NL141089313B01.

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan PieKa, naar het email adres zoals staat aangegeven op de contact pagina op de internetsite.

12.3 Wanneer door PieKa gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat PieKa deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

12.4 Wat PieKa verkoopt zijn geen echt zilveren producten tenzij er nadrukkelijk 925 Sterling zilver bij staat. De producten die wij verkopen, dit geldt voor de zilveren, gouden, bronzen en koperen, bestaan uit een legering met daar omheen een echt laagje zilver resp. goud, brons of koper.

Download de algemene voorwaarden

KvK: 08177812 | BTW NL141089313B01

© 2016 PieKa